masala és barreja d'espècies
Revista d'informació, denúncia i crítica social a Ciutat Vella
Nº 78 – juny 2019